Investing Profile

Gautam Shah

VC

Photo of Gautam Shah, TPG
cb
TPG