Investing Profile

Lidiya Dervisheva(62)

Photo of Lidiya Dervisheva, Partner at next47
cb
next47 Partner
$15.0M - $25.0M
$15.0M
$100M