Investing Profile

Maneesha Ghiya0

VC

New York, New York
Photo of Maneesha Ghiya, Partner at ExSight Capital Management
cb
ExSight Capital Management Partner