Investing Profile

Nishant Karandikar

Photo of Nishant Karandikar, Investor at Bain Capital Ventures
Bain Capital Ventures Investor
$1M - $100.0M
$10.0M