Blacksheep Media

Blacksheep Media Team
Photo of Nyasha Samhembere, Partner at Blacksheep Media
Nyasha Samhembere
Sweet spot: $5K
Range: $1K - $12K
Investors in Advertising, Investors in Advertising, Investors in Logistics, Investors in Logistics, Investors in Travel, Investors in Travel