Brainye

Brainye Team
Photo of Avishai Sam, Investor at Brainye
Avishai Sam
Brainye·Investor
Sweet spot: $50K
Range: $25K - $100K
Investors in Tel Aviv (Israel)