Elefund Team
Photo of Serik Kaldykulov, Managing Partner at Elefund
Serik Kaldykulov
Elefund·Managing Partner
Sweet spot:
Range:
Photo of David Mavashev, General Partner at Elefund
David Mavashev
Elefund·General Partner
Sweet spot:
Range: