NYU Innovation Venture Fund

New York, New York
Firm Location:New York, New York
NYU Innovation Venture Fund Team
EB
Emily Baum
Sweet spot: $100K
Range: $50K - $500K
Investors in United States