The Alchemy Fund

The Alchemy Fund Team
Photo of Chris Sims	, Partner at The Alchemy Fund
Chris Sims
Sweet spot: $346K
Range: $132K - $560K
Investors in Boston (MA), Investors in Boston / New England, Investors in New York (NY), Investors in Springfield (MA)
Investors in Enterprise, Investors in Enterprise, Investors in Marketplaces, Investors in Marketplaces, Investors in SaaS, Investors in SaaS